• فاطمیون - نبی‌اکرم خواجه کائنات «نور اوّل» است. جهان در حکم کالبد و ایشان روح جهان است. حضرت رسول واسطه و مقصودِ وجود جمیع موجودات است. ایشان خُمی پیوسته و وابسته به دریای حق است.